Αιολικη Ενεργεια

Πληροφορίες για την αιολική ενεργεία

Η εκμετάλλευση της ενέργειας του ανέμου από τον άνθρωπο αποτελεί μία πρακτική που βρίσκει τις ρίζες της στην αρχαιότητα: ιστιοφόρα, ανεμόμυλοι κ.λπ. Σήμερα, για την αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας χρησιμοποιούμε τις ανεμογεννήτριες, οι οποίες μετατρέπουν την κινητική ενέργεια του ανέμου σε ηλεκτρική και στη συνέχεια, την διοχετεύουν στο ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας. Χρησιμοποιούνται, επίσης, και για την κάλυψη ή και τη συμπλήρωση των ενεργειακών αναγκών απομακρυσμένων εξοχικών κατοικιών, βιομηχανικών μονάδων, ιστιοφόρων πλοίων κ.λπ. Σε περιπτώσεις άπνοιας ή και αυξημένων ενεργειακών αναγκών, η ενέργεια αποθηκεύεται σε ηλεκτρικούς συσσωρευτές (μπαταρίες) και χρησιμοποιείται όταν χρειάζεται, ενώ συχνά γίνεται και χρήση ντηζελογεννητριών παράλληλα με τις ανεμογεννήτριες (υβριδικά συστήματα). Η χώρα μας διαθέτει εξαιρετικά πλούσιο αιολικό δυναμικό, σε αρκετές περιοχές της Κρήτης, της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας και στα νησιά του Αιγαίου. Σε αυτές τις περιοχές συναντάμε και τα περισσότερα αιολικά πάρκα. Τα αιολικά πάρκα σχεδιάζονται ώστε να συνυπάρχουν αρμονικά με το τοπίο της κάθε περιοχής, ενώ η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας των ανεμογεννητριών έχει καταστήσει πρακτικά αθόρυβη τη λειτουργία τους.

Η αιολική ενέργεια αποτελεί σήμερα μια ελκυστική λύση στο πρόβλημα της ηλεκτροπαραγωγής. Το «καύσιμο» είναι άφθονο, αποκεντρωμένο και δωρεάν. Δεν εκλύονται αέρια θερμοκηπίου και άλλοι ρύποι, και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον είναι μικρές σε σύγκριση με τα εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής από συμβατικά καύσιμα. Επίσης, τα οικονομικά οφέλη μιας περιοχής από την ανάπτυξη της αιολικής βιομηχανίας είναι αξιοσημείωτα.

Η Ελλάδα είναι μια χώρα με μεγάλη ακτογραμμή και τεράστιο πλήθος νησιών. Ως εκ τούτου, οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν κυρίως στις νησιωτικές και παράλιες περιοχές καθστούν εφικτή την ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας στη χώρα. Το εκμεταλλεύσιμο αιολικό δυναμικό εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύει το 13,6% του συνόλου των ηλεκτρικών αναγκών της χώρας. Ενέργειες για την ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας έχουν γίνει σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ στο γεγονός αυτό έχει συμβάλλει και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Α.Π.Ε., η οποία ενθαρρύνει και επιδοτεί επενδύσεις στις ήπιες μορφές ενέργειας. Σε εθνική κλίμακα, ο νέος αναπτυξιακός νόμος 3299/04, σε συνδυασμό με το νόμο για της ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 3468/06, παρέχει ισχυρότατα κίνητρα ακόμα και για επενδύσεις μικρής κλίμακας.

τα αιολικα παρκα στην Ευρωπη

Κατά την διάρκεια του 2011 εγκαταστάθηκαν στην Ευρώπη αιολικά πάρκα ισχύος 10.281 MW εκ των οποίων τα 9.616 MW σε χώρες της Ε.Ε. Τα περισσότερα από αυτά με ισχύ 8.750 MW, εγκαταστάθηκαν στην ηπειρωτική Ευρώπη, ενώ αιολικά πάρκα με ισχύ 866 MW σε υπεράκτιες περιοχές.

Οι συγκεκριμένες ενεργειακές επενδύσεις ήταν τις τάξεως των 12,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, ποσό παρόμοιο που δαπανήθηκε για αντίστοιχες επενδύσεις το 2010. Τα 10,2 δισεκατομμύρια ευρώ δαπανήθηκαν για τα αιολικά πάρκα της ηπειρωτικής Ευρώπης και τα 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ για τα υπεράκτια αιολικά πάρκα της Ευρώπης.

Με βάση τις ετήσιες εγκαταστάσεις αιολικών πάρκων η Γερμανία αποτελεί μακρά την μεγαλύτερη αγορά της Ευρώπης με περίπου 2.100 MW εγκατεστημένα για το 2011. Δεύτερη βρίσκεται η Βρετανία με 1.293 MW, εκ των οποίων τα 752 MW αφορούν υπεράκτια αιολικά πάρκα. Ακολουθεί η Ισπανία με 1.050 MW, η Ιταλία με 950 MW, η Γαλλία με 830 MW, η Σουηδία με 763 MW και η Ρουμανία με 520 MW. Τα θαλάσσια αιολικά πάρκα διαθέτουν το 8,9% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύς των αιολικών πάρκων της Ε.Ε.

Πίνακας 1 Εγκατεστημένη ισχύς (MW) αιολικών πάρκων ανά κράτος της Ε.Ε. (2011)

Πηγή: E.W.E.A. (European statistics 2011)

Χώρα

Ισχύς (MW)

Σουηδία

763

Πορτογαλία

377

Ρουμανία

520

Ελλάδα

311

Ισπανία

1050

Γερμανία

2.086

Άλλες

1.001

Ηνωμένο Βασίλειο

1.293

Ιταλία

950

Γαλλία

830

Πολωνία

436

Σχήμα 1 Μερίδια αγοράς αιολικής ενέργειας με βάση την εγκαταστημένη ισχύ ανά κράτος-μέλος της Ε.Ε. για το 2011

Πηγή: E.W.E.A. (European statistics 2011)

Οι εγκαταστάσεις αιολικών πάρκων στην Ε.Ε. έχουν αυξηθεί σταθερά τα τελευταία 17 χρόνια. Από τα 814 MW το 1996 σε 9.616 MW το 2011, σημειώνοντας κατά μέσο όρο σε ετήσια βάση αύξηση 15,6%.

Σχήμα 2 Εγκατεστημένη ισχύς αιολικών πάρκων ανά έτος στην Ε.Ε. (GW)

Πηγή: E.W.E.A. (European statistics 2011)

Το 2000 τρείς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρωτοπορούσαν στις εγκαταστάσεις των αιολικών πάρκων σε ετήσια βάση. Η Δανία, η Γερμανία και η Ισπανία. Αντιπροσώπευαν το 85% του συνόλου των εγκαταστάσεων στην Ε.Ε. Το 2011 αυτό το ποσοστό μειώθηκε στο 34%.

Σχήμα 3 Μερίδιο αιολικής ενέργειας της Γερμανίας, Ισπανίας και Δανίας και των υπόλοιπων χωρών της Ε.Ε. Πηγή: E.W.E.A. (European statistics 2011)

Το 2011, το μερίδιο της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας επί του συνόλου των εγκαταστάσεων ήταν 9%, έναντι 9,2% το 2010.

Σχήμα 4 Εγκατάσταση αιολικών και υπεράκτιων αιολικών πάρκων ανά έτος στην Ε.Ε. (MW)

Πηγή: E.W.E.A. (European statistics 2011)

Η συνολική εγκαταστημένη ισχύς των αιολικών πάρκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση άγγιζε τα 93.957 MW, περίπου 11% περισσότερη από την εγκατεστημένη ισχύ του προηγούμενου έτους. Η Γερμανία παραμένει η χώρα με την μεγαλύτερη εγκατεστημένη ισχύ στην Ε.Ε. Ακολουθεί η Ισπανία, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Εννέα χώρες διαθέτουν αιολικά πάρκα εγκατεστημένης ισχύος άνω του 1 GW η καθεμία. Αυτές είναι οι: Πορτογαλία, Δανία, Κάτω Χώρες, Σουηδία, Ιρλανδία, Ελλάδα, Πολωνία, Αυστρία και το Βέλγιο.

Πίνακας 2 Εγκατεστημένη ισχύς αιολικών πάρκων ανά κράτος της Ε.Ε. στο τέλος του 2011(GW)

Πηγή: E.W.E.A. (European statistics 2011)

Χώρα

Ισχύς (GW)

Ισπανία

21,7

Γερμανία

29,1

Ιρλανδία

1,6

Ολλανδία

2,3

Σουηδία

2,9

Δανία

3,9

Πορτογαλλία

4,1

Ηνωμένο Βασίλειο

6,5

Ιταλία

6,7

Γαλλία

6,8

Άλλες

8,3

Σύνολο

93,9

Σχήμα 5 Μερίδια αγοράς αιολικής ενέργειας με βάση την εγκαταστημένη ισχύ ανά κράτος-μέλος της Ε.Ε. στο τέλος του 2011 Πηγή: E.W.E.A. (European statistics 2011)

Σχήμα 6 Αθροιστική εγκατεστημένη ισχύς αιολικών πάρκων ανά έτος στην Ε.Ε. (GW)

Πηγή: E.W.E.A. (European statistics 2011)

Το 2011 τα αιολικά πάρκα της Ε.Ε. παρήγαγαν ηλεκτρική ενέργεια της τάξεως των 204 TWh. Η συγκεκριμένη παραγόμενη ενέργεια αντιπροσωπεύει το 6,3% της ακαθάριστης τελικής καταναλισκόμενης ενέργειας στην Ε.Ε.

Η Δανία είναι η χώρα με την μεγαλύτερη διείσδυση της αιολικής ενέργειας στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (σχεδόν 26%), ακολουθεί η Ισπανία (15,9%), η Πορτογαλία (15,6%) η Ιρλανδία (12%) και η Γερμανία (10,6%).

Σχήμα 7 Μερίδιο αιολικής ενέργειας στην συνολική κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ε.Ε Πηγή: E.W.E.A. (European statistics 2011)

To top